Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Disable Network Interface Card
  Disable Network Interface Card
  Updated on 20 May 2024

  Tính năng chỉ áp dụng cho khách hàng mua dich vụ loại Speicific

  Bước 1: Disable Card.

  file

  Bước 2: Xác nhận Disable Card

  file

  Bước 3: Chờ hệ thống xử lý

  file

  Bước 4: Card chuyển sang trạng thái Inactive, và Instance không thể kết nối mạng qua card này.

  file