Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Chuyển card thường thành card Primary
  Chuyển card thường thành card Primary
  Updated on 20 May 2024

  Tính năng chỉ áp dụng cho khách hàng mua dich vụ loại Speicific

  Bước 1: Chọn card NIC cần chuyển sang Primary. Đối với card đã là Primary, chức năng này sẽ bị disable. Đối với card thông thường, Unify Portal hỗ trợ chuyển đổi dễ dàng và nhanh chóng.

  file

  file

  Bước 2: Xác nhận chuyển card thường sang card Primary.

  Lưu ý: Hành động này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ như Kubernetes, Load Balancer, … Cần cân nhắc trước khi sử dụng. Sau khi thay đổi, để Instance hoạt động bình thường, các bạn cần thay đổi thông tin về network trong file config của hệ điều hành. Link hướng dẫn nhanh tại: How to change Config file.

  file

  Bước 3: Chờ hệ thống xử lý.

  file

  Bước 4: Card bình thường sẽ được chuyển sang Primary, card Primary sẽ chuyển về card thường. Instance có thể kết nối mạng qua card này.

  file