Tất cả tài liệu

Cloud Server

    Tôi có thể hiệu chỉnh các address pair đã khởi tạo không?
    Tôi có thể hiệu chỉnh các address pair đã khởi tạo không?
    Updated on 12 Apr 2024

    Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ tính năng hiệu chỉnh các address pair đã khởi tạo. Để có thể thay đổi cấu hình, khách hàng vui lòng xóa các address pair đã khởi tạo và tạo address pair mới