Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Block Storage
  Block Storage
  Updated on 13 Jun 2024

  FPT Block Storage là dịch vụ cung cấp ổ đĩa Block Storage sử dụng cho các máy ảo của FPT Cloud.

  Storage được tạo ra bởi FPT Block Storage sẽ được quản lý tương tự một ổ cứng vật lý khi gắn vào máy ảo.

  FPT Portal hiện tại đã có Storage Disk Management giúp người dùng quản lý toàn bộ Storage Disk đã tạo trong VPC. Người dùng có thể xem danh sách, tạo mới, attach/detach Storage Disk với máy ảo, edit và xóa các Storage Disk.

  Để truy cập vào Storage Disk Management, người dùng chọn Storage Disks trong nhóm Service Compute Engine

  Userguide FPT Cloud Server 2022 55

  Ở đây người dùng sẽ thấy danh sách toàn bộ Storage Disk đã tạo trong VPC, ngoài ra còn có các thông tin khác như : Name, Storage type, Size, Created at (Ngày tạo), Attached (máy ảo đang gắn).

  Userguide FPT Cloud Server 2022 56