Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Quản lý template được tạo từ máy ảo trên trang Custom Images
  Quản lý template được tạo từ máy ảo trên trang Custom Images
  Updated on 13 Jun 2024

  Trên trang Custom Images, hệ thống hiển thị danh sách các template được tạo từ instance trên tab General Image

  Thông tin template gồm:

  • Name: Tên của template

  • Description: Mô tả của template

  • Status: Hiển thị trạng thái của template Pending/Success/Failed

  file

  • Tiến trình: Hiển thị thanh progress tiến trình khởi tạo của file template

  file

  • Created at: Khoản thời gian template được khởi tạo

  • Actions: Gồm các hành động: Create instance, Delete