Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Allow Address Pair
  Allow Address Pair
  Updated on 13 Jun 2024

  • Theo mặc định, máy tính (hoặc máy ảo) sẽ cặp địa chỉ MAC và IP liên kết với nhau nhằm chống giả mạo thông tin. Điều này có nghĩa là với traffic đến 1 địa chỉ IP, traffic sẽ được gửi đến máy có địa chỉ MAC tương ứng.

  • Tính năng Allow IP address pair cho phép thêm cặp địa chỉ IP (hoặc CIDR) và địa chỉ MAC vào 1 interface (card NIC) của instance. Từ đó người quản trị có thể tận dụng tính năng cho nhiều mục đích, đặc biệt là cấu hình HA (High Availability)

  Khởi tạo một address pair

  Một Network interface card có thể cấu hình nhiều allow address pair và ngược lại, một address pair có thể cấu hình cho nhiều Network interface card của các Instance khác nhau

  Bước 1: Ở Màn hình quản lý Allow address pair. Chọn Create allow address pair

  file

  Bước 2: Cấu hình allow IP address pair

  • Chọn Instance
  • Chọn card mạng để cài đặt Allow address pair
  • Nhập IP (hoặc CIDR) để allow

  file

  Bước 3: Cấu hình allow MAC address pair (optional). Nếu không chọn, mặc định hệ thống sẽ lấy địa chỉ MAC của chỉ Network interface card đang được chọn

  • Bấm vào Advanced Setting
  • Nhập địa chỉ MAC

  file

  Bước 4: Bấm Create allow address pair

  file

  Bước 5: Kiểm tra thông tin. Thông tin được cập nhật ở màn hình danh sách Allow address pair và thông tin trong Network interface của Instance

  file

  file

  Khởi tạo Allow address pair trong Instance management

  Bước 1: Vào Network Interface trong Instance Management

  file

  Bước 2: Chọn nút ba chấm (action):

  file

  Bước 3: Chọn Create allow address pair

  file

  Bước 4: Cấu hình allow IP address pair

  • Hệ thống mặc định chọn Network interface card hiện tại
  • Nhập IP (hoặc CIDR) để allow

  file

  Bước 5: Cấu hình allow MAC address pair (optional). Nếu không chọn, mặc định hệ thống sẽ lấy địa chỉ MAC của chỉ Network interface card đang được chọn

  • Bấm vào Advanced Setting
  • Nhập địa chỉ MAC

  file

  Bước 6: Bấm Create allow address pair

  file

  Bước 7: Kiểm tra thông tin. Thông tin được cập nhật ở màn hình danh sách Allow address pair và thông tin trong Network interface của Instance

  file

  file

  Xóa Allow address Pair

  Cách 1: Xóa tại màn hình quản lý Allow address pair

  Bước 1: Chọn icon delete

  file

  Bước 2: Xác nhận delete

  file

  Cách 2: Xóa trong Instance Management

  Bước 1: Vào Network Interface trong Instance Management.

  file

  Bước 2: Bấm vào icon X

  file

  Bước 3: Xác nhận Delete

  file

  Kiểm tra hoạt động - Activity Log

  Các hành động trên thành công đều được ghi nhận tại Activity Log

  file

  file