Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa máy ảo
  Xóa máy ảo
  Updated on 20 Feb 2024

  Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho các máy ảo đã tắt. Việc xóa máy ảo sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của máy và không thể phục hồi lại được.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action, chọn Terminate.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 53

  Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên máy ảo và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Terminate để tiến hành xóa, sau đó hệ thống sẽ thu hồi lại tài nguyên máy ảo chiếm dụng.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 17