Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa Storage Disk
  Xóa Storage Disk
  Updated on 20 Feb 2024

  Nếu không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa Storage Disk khỏi VPC để tránh phát sinh chi phí.

  Lưu ý: Chỉ có thể xóa Storage Disk đang không gắn vào instance nào. Sau khi xóa, dữ liệu trong Storage Disk không thể hồi phục lại. Hãy cẩn thận với hành động này.

  Bước 1: Chọn Action ở cuối Storage Disk cần xóa trên danh sách. Chọn Delete.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 76

  Bước 2: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Delete.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 77