Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Cố định máy vật lý
  Cố định máy vật lý
  Updated on 12 Apr 2024

  Thông thường, khi người dùng bật máy hệ thống sẽ phân phối ngẫu nhiên một máy tính được bật theo mỗi phiên từ xa. Do đó bạn sẽ kết nối tới các máy chủ vật lý khác nhau qua mỗi phiên. Nói cách khác máy chủ vật lý mà bạn đã bật lần hiện tại có thể không giống với máy lần trước đó đã bật. Tính năng Cố định máy vật lý – Hardware fixation giúp bạn ghi nhớ địa chỉ MAC của máy chủ vật lý vào image của bạn và mỗi lần bật máy sẽ sử dụng đúng máy vật lý đó.

  Để thực hiện cố định máy vật lý, thục hiện các bước như sau:

  1. Chọn image, Action > Hardware fixation

  D4k+AUAAAAAAAAAAGgGd57H29RsXwAt15JnAXdGBL8AAAAAAAAAAAA3wJ0AuHZbAO2rK733CH4BAAAAAAAAAABaoDkBMID20ZUC3yoEvwAAAAAAAAAAAK2AABjwvK4Y+Fb5v+WOC0o0Jh39AAAAAElFTkSuQmCC

  Tại hộp thoại xác nhận bật tính năng chọn Enable

  lVaA92UofhAAAAAElFTkSuQmCC

  1. Để tắt tính năng, chọn Hardware fixation và Disable tại hộp thoại