Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xem chi tiết một instance schedule
  Xem chi tiết một instance schedule
  Updated on 11 Jul 2024

  Bước 1: Truy cập vào trang Instance Schedule Detail bằng cách chọn tên instance schedule trên bảng quản trị Instance Schedule Management

  file

  Bước 2: Xem & kiểm tra thông tin chi tiết cua instance schedule trong mục Overview bao gồm: Name, description, start& stop time, start & end date, frequency, tên các máy ảo gắn kèm

  file

  Bước 3: Xem & kiểm tra thông tin chi tiết cua instance schedule trong mục Attached instances gồm: danh sách các máy ảo đính kèm & thông tin cụ thể của từng máy ảo như instance name, instance status, latest start time & status, latest stop time & status

  file