Tất cả tài liệu

Cloud Server

    Giới thiệu
    Giới thiệu
    Updated on 20 May 2024

    Tính năng Notification Bell (biểu tượng chuông thông báo) cung cấp cho người dùng khi có sự kiện mới xảy ra. Người dùng có quyền truy cập nhanh vào các thông báo khi một hành động được thực hiện xong để xem nhanh các thông tin cũng như trạng thái của hành động đó.