Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Gỡ Storage Disk khỏi máy ảo
  Gỡ Storage Disk khỏi máy ảo
  Updated on 20 Feb 2024

  Bạn có thể gỡ Storage Disk khỏi máy ảo khi không còn nhu cầu sử dụng. Sau khi gỡ, dữ liệu trong Storage Disk vẫn giữ nguyên, bạn có thể gắn vào máy ảo khác.

  Bước 1: Chọn Action ở cuối Storage Disk cần gỡ trên danh sách. Chọn Detach.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 74

  Bước 2: Xác nhận thông tin trong popup và chọn Detach.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 75