Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Khởi tạo một Instance Group mới
  Khởi tạo một Instance Group mới
  Updated on 12 Apr 2024

  Bạn có thể khởi tạo một instance group mới với các thao tác đơn giản sau (lưu ý là instance group sau khi tạo ra thì ko thể chỉnh sửa lại được thông tin đã tạo, do đó nếu bạn muốn thay đổi thì hãy xóa nhóm hiện tại & tạo ra một nhóm mới).

  Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > Instance Group, chọn Create instance Group.

  file

  Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống:

  • Name: Tên instance group.
  • Policy: tùy chọn chính sách Soft Affinity hoặc Soft Anti Affinity để áp dụng cho instance group bạn đang tạo
  • Lưu ý: Bạn có thể tạo tối đa 10 instance groups, và mỗi instance group chỉ có thể gắn với tối đa 10 instances. file

  Bước 3: Chọn Create instance group. Hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả. Nếu thành công, instance group mới sẽ được hiển thị ở trang Instance Group Management. file