Tất cả tài liệu

Cloud Server

    Giới thiệu
    Giới thiệu
    Updated on 12 Apr 2024

    Affinity và anti-affinity là hai khái niệm quan trọng liên quan đến việc đặt các máy ảo trên các máy chủ.

    Để thực hiện điều này, bạn có thể tạo các nhóm máy chủ (instance groups) với chính sách affinity hoặc anti-affinity. Khi bạn khởi chạy một máy ảo, bạn có thể truyền thông tin về nhóm máy chủ như một gợi ý để thực hiện việc đặt máy ảo theo chính sách mong muốn.