Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Updated on 11 Jul 2024

  • Affinity và anti-affinity là hai khái niệm quan trọng liên quan đến việc đặt các máy ảo trên các máy chủ. Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ Soft Affinity/ Anti Affinity instance group.

   • Soft Affinity: Chỉ định tất cả máy ảo trong affinity instance group tới cùng 1 host. Thường được dùng để tăng hiệu suất hệ thống tổng thể.

   • Soft Anti-Affinity: Chỉ định máy ảo trong anti - affinity instance group tới các host khác nhau. Nếu không còn host nào có thể chứa nữa, instance sẽ được chỉ định vị trí ngẫu nhiên.

  • Để thực hiện điều này, người dùng có thể tạo các nhóm máy chủ (instance groups) với chính sách affinity hoặc anti-affinity. Khi người dùng khởi tạo một máy ảo, có thể truyền thông tin về nhóm máy chủ như một gợi ý để thực hiện việc đặt máy ảo theo chính sách mong muốn.