Tất cả tài liệu

Cloud Server

    Quản lý Instance Template
    Quản lý Instance Template
    Updated on 13 Jun 2024

    Template là bản sao dạng custom image của 1 máy ảo bao gồm disks, các thiết bị ảo và settings của máy. Template có thể được sử dụng nhiều lần cho mục đích sao chép và tạo các máy ảo giống nhau.

    Tính năng template được sử dụng hiệu quả khi người dùng có nhu cầu khởi tạo nhiều máy ảo tương tự nhau.