Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Resize Storage Disk
  Resize Storage Disk
  Updated on 28 Jul 2023
  Export: PDF

  Nếu muốn tăng dung lượng cho Storage Disk đang sử dụng, bạn có thể Resize (thay đổi kích thước) Storage Disk ngay ở giao diện Storage Disk Management.

  Lưu ý: Chỉ có thể resize Storage Disk đang không gắn vào instance nào. Size mới phải lớn hơn Size hiện tại (không thể giảm size của Storage Disk).

  Bước 1: Chọn Action ở cuối Storage Disk cần thêm dung lượng trên danh sách. Chọn Resize.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 78

  Bước 2: Nhập kích thước mới trong popup hiện lên. Sau đó chọn Resize.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 79

  DMCA compliant image