Resize Storage Disk
Resize Storage Disk

Nếu muốn tăng dung lượng cho Storage Disk đang sử dụng, bạn có thể Resize (thay đổi kích thước) Storage Disk ngay ở giao diện Storage Disk Management.

Lưu ý: Chỉ có thể resize Storage Disk đang không gắn vào instance nào. Size mới phải lớn hơn Size hiện tại (không thể giảm size của Storage Disk).

Bước 1: Chọn Action ở cuối Storage Disk cần thêm dung lượng trên danh sách. Chọn Resize.

Userguide FPT Cloud Server 2022 78

Bước 2: Nhập kích thước mới trong popup hiện lên. Sau đó chọn Resize.

Userguide FPT Cloud Server 2022 79