Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Resize Storage Disk
  Resize Storage Disk
  Updated on 20 Feb 2024

  Nếu muốn tăng dung lượng cho Storage Disk đang sử dụng, bạn có thể Resize (thay đổi kích thước) Storage Disk ngay ở giao diện Storage Disk Management.

  Lưu ý: Chỉ có thể resize Storage Disk đang không gắn vào instance nào. Size mới phải lớn hơn Size hiện tại (không thể giảm size của Storage Disk).

  Bước 1: Chọn Action ở cuối Storage Disk cần thêm dung lượng trên danh sách. Chọn Resize.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 78

  Bước 2: Nhập kích thước mới trong popup hiện lên. Sau đó chọn Resize.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 79