Thêm GPU vào máy ảo đã tạo
Thêm GPU vào máy ảo đã tạo

Để gắn thêm GPU vào máy ảo đã tạo trước đó, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action, chọn Add GPU.

Bước 2: Chọn cấu hình GPU từ list tương ứng và chọn Update.

Máy ảo phải đạt cấu hình tối thiểu 8 vCPU – 24 GB RAM để sử dụng chức năng này.